ДЕКЛАРАЦИЯ
относно политиката по качеството

В съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015, Висшето ръководство декларира, че oрганизацията ще изпълнява дейности, свързани с предоставяне на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация като си поставя следните цели и ангажименти:

Ръководството на „Еквитас 2008” ЕООД осъзнава, че желаният резултат може да бъде постигнат чрез ефективно управление на основните и спомагателни процеси в дружеството, когато непрекъснатото подобряване на системата стане постоянна цел на ръководството.

Ръководството на „Еквитас 2008” ЕООД гарантира, че изложената политиката по качеството на Дружеството е документирана и известна на персонала, и той разбира нейният смисъл и значение, и ще се стреми да изпълнява поставените задачи, в съответствие с тези разбирания.

 

Тихомир Тотев, Управител на „Еквитас 2008” ЕООД
март, 2019

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно политиката по здравето и безопасността при работа

В съответствие с изискванията на стандарта ВS ISO 18001:2007, Висшето ръководство декларира, че желае да осигури здраве и безопасност при работа /ЗБР/, където и когато това е практически приложимо, като стриктно спазва националното законодателство и други приети от дружеството изисквания, регламентиращи ЗБР, касаещи обявения от дружеството предмет на дейност.

Ръководството на „Еквитас 2008” ЕООД се ангажира да поддържа подходящи за естеството и големината на рисковете за ЗБР практики при осъществяване на основните си дейности, свързани с предоставяне на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация като предприема мерки за:

Ръководството се ангажира да:

 

Управителят, гарантира, че ще обезпечава ресурсно дейностите, свързани с поддържането и непрекъснатото и подобряване на Системата за ЗБР.

 

Тихомир Тотев, Управител на „Еквитас 2008” ЕООД
март, 2019

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно политиката по околната среда

В съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001:2015, Висшето ръководство декларира, че желае да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху околната среда /ОС/, където и когато това е практически приложимо и прилагайки механизми гарантиращи устойчиво развитие на дружеството, като стриктно спазва националното законодателство и други приети от организацията или друг овластен орган изисквания, отнасящи се до апектите на ОС, касаещи обявения предмет на дейност.

Нашата организация е екологично отговорна компания и като такава ние осъзнаваме потенциалното въздействие върху околната среда, което нашите дейности могат да окажат. Висшето ръководство на Организацията, в лицето на Управителя, одобрява настоящата декларация и гарантира, че тя е съвместима с контекста и стратегическата насоченост на Организацията. Като Управител на „Еквитас 2008“ ЕООД осъзнавам своята отговорност за ефективността на внедрената Система за управление на Околната среда и за това, че тя се прилага, поддържа и подобрява на всички нива в Организацията, и, в крайна сметка постига желаните резултати. Като Управител на постоянно развиваща се Организация, гарантирам, че:

Тази декларация ще бъде съобщена и достъпна до всички наши служители и организации, работещи за или от наше име. Всички служители и наши партньори се очаква да си сътрудничат, до колкото това е подходящо, за да допринесът за изпълнението на настоящата политика. Тази политика ще бъде преглеждана ежегодно от Висшето ръководство и, когато е необходимо, променяна и огласявана повторно.

За приложението на настоящата политика лично ще оказвам съдействие и контрол!

 

Тихомир Тотев, Управител на „Еквитас 2008” ЕООД
март, 2019

 

Безплатна консултация    089 5474 153

или въведете номер, за да Ви се обадим ние

 

В момента мобилни групи на Оргард работят в

София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Сандански

Ако Вашият обект е другаде, свържете се с нас. Ще Ви предложим изгодна оферта за защита от вредителите.

Защо да се доверите на Оргард

  • Гаранция за всичко – защото поемаме отговорност за резултатите си
  • Цялостно решаване на проблема с вредителите на предварително ясна цена
  • Безвредни за хората и домашните любимци препарати и високотехнологично оборудване
  • Квалифицирани и отзивчиви служители, готови да отговорят на всеки Ваш въпрос
  • Дългогодишен опит – успешно се справяме с вредители вече 14 години
  • Бързина и точност – защото ценим Вашето и собственото си време

Оргард

София 1574
бул. Шипченски проход 65
телефон 089 54 74 153

e-mail: mail@orgard.eu

Работно време

Всеки ден 8:00 – 20:00 часа